เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง, ความสว่างแสง, Digital Light Lux Meter,  ลักซ์มิเตอร์, Lumen, ลูเมน, ดิจิตอลลักซ์มิเตอร์, digital lux meter, วัดความเข้มแสง

เครื่องวัดแสง Lux meter หรือ Light Meter เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดความสว่าง การวัดความเข้มกับความสว่างที่ปรากฏแก่
 สายตาของคน ซึ่งแตกต่างจากการตรวจวัดพลังงานแสงที่เกิดขึ้นจริง ที่มีแหล่งความสว่าง หรือสะท้อนจากวัตถุหรือแหล่ง
กำเนิดแสง

ลักซ์มิเตอร์ Lux meter หรือ Light Meter ทำงานโดยการใช้เซลล์เพื่อจับแสง จากนั้นจะแปลงแสงนี้ให้กระแสไฟฟ้า

การใช้งาน Lux meter Light Meter วัดความสว่าง ลักซ์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้แสง ในห้องประชุม ห้องทำงาน โดย
การวัดเพื่อตรวจสอบว่าความสว่างของห้องเพียงพอที่จะตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสม หรือไม่
มาตรฐานด้านแสงสว่าง
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม หมวด 2 แสงสว่าง
1. งานที่ไม่ต้องการความละเอียด เช่น การขนย้าย การบรรจุ การบด ต้องมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 50 Lux
2. ในโกดังหรือห้องเก็บวัสดุ เฉลียง และบันไดในบริเวณสถานที่ประกอบการ ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 50 Lux
3. งานที่ต้องการความละเอียดเล็กน้อย เช่น การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอย่างหยาบๆ การสีข้าว ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 Lux
4. งานที่ต้องการความละเอียดปานกลาง เช่น การเย็บผ้า การเย็บหนัง ประกอบภาชนะ ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 Lux
5. งานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น การกลึงแต่งโลหะ การซ่อมแซมเครื่องจักร การทดสอบหรือตรวจผลิตภัณฑ์ ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 300 Lux
6. งานที่ต้องการความละเอียดมากเป็นพิเศษ เช่น เจียระไนเพชร พลอย การประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก การเย็บผ้าสีมืดทึบ ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 1000 Lux
7. ถนนและทางเดินนอกอาคารต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 20 Lux

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto