เครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter

พีเอชมิเตอร์ (pH meter) เป็นเครื่องวัดแบบดิจิตอล
ใช้วัดค่า ความเป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช ของสารละลาย
โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หัววัด หรือ อิเล็กโทรด และ เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (meter)
หัววัด ส่วนมากแล้วจะเป็นชนิด glass electrode
ที่เชื่อมต่อกับเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าแล้วแปลงการแสดงผลเป็นค่าพีเอช

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto